MOSCOW, nizhnaya
krasnoselskaya ST 35,
bd 49

Sales office

700 m from
baumanskaya metro station

Directions

600 m from
KRASNOSELSKAYA METRO STATION

Directions
+7 495 933 83 63

FROM 9 AM TO 9 PM
EVERY DAY